Δράσεις
Μετά τη διακοπή της λειτουργίας των ΜΑΒΕ, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, επεξεργάστηκε ένα πρόγραμμα σταδιακών επεμβάσεων που περιλάμβανε τα εξής:
• Αποκατάσταση των ρυπασμένων με αμίαντο περιοχών, εφαρμόζοντας μεθόδους στερεοποίησης των ινών
• Κατασκευή πιλοτικού χώρου ταφής του αμιάντου (ΧΥΤΑΜ), εντός του μεταλλείου, για την τελική διάθεση των αποβλήτων αμιάντου
• Διαμόρφωση, την σταθεροποίηση και την δεντροφύτευση των αποθέσεων
• Σταδιακή αποκατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού (αφαίρεση αμιάντου), κατεδάφιση των κτιρίων και φύτευση της περιοχής

Αναλυτικότερα οι δράσεις:

1. Έργο Asbestmine: «Αξιοποίηση του ορυχείου αμιάντου των ΜΑΒΕ στην Κοζάνη ως περιοχή διάθεσης αποβλήτων αμιάντου» (LIFE 03 ENV/GR/000214), (2005-2007)

2. Αποκατάσταση των Αποθέσεων των ΜΑΒΕ (Α΄Φάση) (ΕΠΠΕΡ 2007-2009)

3. Ολοκλήρωση Έργου Αποκατάστασης Αποθέσεων των ΜΑΒΕ (Β’ Φάση) (ΕΠΠΕΡΑΑ 2010)

4. Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου των ΜΑΒΕ
1. Έργο Asbestmine: «Αξιοποίηση του ορυχείου αμιάντου των ΜΑΒΕ στην Κοζάνη ως περιοχή διάθεσης αποβλήτων αμιάντου» (LIFE 03 ENV/GR/000214), (2005-2007)


Τον Μάιο του 2003 η Ν.Α. Κοζάνης κατέθεσε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE πρόταση για χρηματοδότηση του έργου Asbestmine «Αξιοποίηση του ορυχείου αμιάντου των ΜΑΒΕ στην Κοζάνη ως περιοχή διάθεσης αποβλήτων αμιάντου».

Η πρόταση εγκρίθηκε το 2005 και το πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2005. Το πρόγραμμα πρότεινε την αποκατάσταση του ορυχείου για την ασφαλή διάθεση ποσότητας 100-1.000 τόνων από τα απόβλητα αμιάντου που υπάρχουν τους χώρους των εγκαταστάσεων τους ΜΑΒΕ, μετά από κατάλληλη επεξεργασία σταθεροποίησης. Προβλεπόταν η κατασκευή Χώρου για την Υγειονομική Ταφή των Αμιαντούχων (ΧΥΤΑΜ).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε 3 φάσεις:

Η 1η φάση του προγράμματος περιλάμβανε μετρήσεις των συγκεντρώσεων του αμιάντου στον αέρα, το νερό και το έδαφος και τον εντοπισμό περιοχών που είναι επιβαρυμένες με ίνες αμιάντου. Περιελάμβανε ακόμη, γεωτεχνικές και υδρογεωλογικές αναλύσεις για την επιλογή των θέσεων, στη περιοχή του ορυχείου, που είναι κατάλληλες για να κατασκευασθούν χώροι υγειονομικής ταφής του αμιάντου και για να αξιολογηθούν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

Η 2η φάση περιελάμβανε την εκπαίδευση σε θέματα Υ &Α και την δημοπράτηση του έργου.

Η 3η φάση περιελάμβανε την οργάνωση εργοταξίου και κατασκευή του έργου. Ποσότητα 300 τόνων στερεοποιημένων και συσκευασμένων αποβλήτων αμιάντου, συγκεντρώθηκε σε πλαστικές «παλετοδεξαμενές τόνου» (IBC-Intermediate Bulk Containers) ή συσκευάστηκε σε σάκους (Big Bags) και αποτέθηκε στον πιλοτικό χώρο υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις Οδηγίες της ΕΕ και την Ελληνική Νομοθεσία.

Το πιλοτικό κύτταρο για την απόθεση των αμιαντούχων αποβλήτων έχει έκταση 2.500 m2 και κατασκευάστηκε σε επιφάνεια 11.000 m2 σε βορειοανατολική βαθμίδα του ορυχείου. Με τους 300 τόνους αμιαντούχων αποβλήτων που αποτέθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος LIFE, καλύφθηκε μικρό μέρος του κυττάρου, που η χωρητικότητα του φθάνει τα 50.000 m3 ή αντίστοιχα τους 75.000 τόνους στερεοποιημένου αμιάντου.


     
Ρύπανση στην περιοχή των ΜΑΒΕ από απόβλητα αμιάντου


     
Εργασίες στερεοποίησης των ινών αμιάντου εντός του αποκλεισμένου χώρου εργασίας
 Δειγματοληψία αέρα εντός του αποκλεισμένου χώρου εργασίαςΆποψη του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αμιάντου (ΧΥΤΑΜ) κατά τη διάρκεια κατασκευής

2. Αποκατάσταση των Αποθέσεων των ΜΑΒΕ (Α΄Φάση) (ΕΠΠΕΡ 2007-2009)

Στα τέλη του 2007 ξεκίνησε η Α’ φάση αποκατάστασης των αποθέσεων των ΜΑΒΕ, που αφορούσε στην υλοποίηση χωματουργικών, κηπευτικών και αρδευτικών έργων στο πρώτο τμήμα των αποθέσεων. Η πρώτη φάση αποκατάστασης ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2009.

Η Α’ φάση περιελάμβανε:
• Δημιουργία βαθμίδων στα πρανή (οριζόντια επιφάνεια 308 στρ, κεκλιμένη επιφάνεια 340 στρ, εκσκαφές 3 εκ m³)
• Έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας
• Διάστρωση φυτικής γης στα διαμορφωμένα πρανή (145.000 m³)
• Φυτοτεχνική αποκατάσταση (75.000 δενδρύλλια, 130.000 μοσχεύματα, 215 κιλά σπόροι)
• Αυτόματο αρδευτικό δίκτυο (μήκος 200 χιλιόμετρα)
• Μέτρα ασφάλειας των κατασκευών
• Μέτρα υγιεινής και προστασίας των εργαζομένων
• Με το έργο αυτό αποκαταστάθηκε σημαντικό τμήμα των αποθέσεων (40%) εξασφαλίζοντας παράλληλα τις αναγκαίες προϋποθέσεις ασφάλειας και αποτελεσματικής παρέμβασης για την αποκατάσταση του χώρου.Άποψη των εργασιών αποκατάστασης των Αποθέσεων κατά τη διάρκεια της Α’ ΦάσηςΆποψη των εργασιών αποκατάστασης των Αποθέσεων κατά τη διάρκεια της Α’ Φάσης
Άποψη των Αποθέσεων μετά το τέλος της Α’ Φάσης (Ιούλιος 2009)
Άποψη των αποκατεστημένων Αποθέσεων της Α’ Φάσης (Ιούνιος 2011)

3. Ολοκλήρωση Έργου Αποκατάστασης Αποθέσεων των ΜΑΒΕ (Β’ Φάση) (ΕΠΠΕΡΑΑ 2010)

Δείτε την Περιγραφή Έργου
4. Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου των ΜΑΒΕ

Σκοπός του έργου είναι η Απομάκρυνση των υλικών αμιάντου από κτίρια και εξωτερικές επιφάνειες, η τελική διάθεση των απόβλητων αμιάντου σε ΧΥΤΑΜ εντός του μεταλλείου και η κατεδάφιση των κτιρίων. Για το έργο αυτό έχουν υλοποιηθεί περιβαλλοντικές και τεχνικές μελέτες και στην παρούσα φάση βρίσκεται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εύρεσης χρηματοδότησης.

Το έργο περιλαμβάνει:
• Αφαίρεση όλων των υλικών αμιάντου (ελεύθερος - χύμα αμίαντος, αμιαντοτσιμέντο, σχοινιά, υφάσματα κλπ)
• Επικάλυψη με φυτική γη των επιφανειών εδάφους που είναι ρυπασμένες με αμίαντο
• Καθαρισμός επιφανειών από τσιμέντο και άσφαλτο που είναι ρυπασμένες με αμίαντο
• Τελική διάθεση των αποβλήτων αμιάντου σε ΧΥΤΑΜ (εντός της περιοχής του μεταλλείου)
• Κατεδάφιση των κτιρίων
• Φυτοτεχνική αποκατάσταση
• Κατάλληλες μέθοδοι αφαίρεσης αμιάντου, μέτρα ασφαλείας, ΜΑΠ, διαχείριση αποβλήτωνCreated by Awapai    Powered by FlexWeb