ΝομοθεσίαΕλληνική Νομοθεσία για τον Αμίαντο

Το Νομοθετικό πλαίσιο για τον αμίαντο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής Νομοθετήματα:

 • Το Π.Δ. 212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών για κάθε δραστηριότητα, που μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο έκθεσης στη σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο (αρθ. 3).

- Γραπτή εκτίμηση κινδύνου στην οποία προσδιορίζεται η φύση, ο βαθμός και η διάρκεια της έκθεσης των εργαζομένων (αρθ. 3 §1).

- Γνωστοποίηση εργασιών στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας (αρθ. 4).

- Απαγορεύσεις (αρθ. 5).

- Γενικά μέτρα, οργανωτικά και τεχνικά, ώστε να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο (αρθ. 6).

- Μετρήσεις - Έλεγχος περιβάλλοντος χώρου εργασίας όπου περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες για την δειγματοληψία και ανάλυση όπως το είδος, η διάρκεια, ο αριθμός των μετρήσεων, ο απαιτούμενος όγκος, η προτεινόμενη μέθοδος ανάλυσης κ.α. Σύμφωνα με αυτά το όριο καθαρότητας χώρου μετά από εργασίες αμιάντου είναι 0,010 ίνες / cm3 (αρθ. 7 & Παράρτημα).

- Οριακή τιμή έκθεσης. Οι εργοδότες μεριμνούν ώστε κανένας εργαζόμενος να μην εκτίθεται σε ατμόσφαιρα με συγκέντρωση ινών αμιάντου μεγαλύτερη της 0,1 ίνας ανά cm3 αέρα ως μέση 8ωρη χρονικά σταθμισμένη έκθεση (αρθ. 8).

- Σχέδιο εργασίας το προβλέπει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας (αρθ. 12).

- Εκπαίδευση εργαζομένων, που εκτίθενται, ή ενδέχεται να εκτεθούν, σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο (αρθ. 13).

- Δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών. Η εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων ή εργασιών αφαίρεσης αμιάντου μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σχετική άδεια (αρθ. 14).

- Επίβλεψη υγείας (αρθ. 17) & Τήρηση στοιχείων: μητρώου εργαζομένων, ελέγχου του περιβάλλοντος, Ιατρικού φακέλου κ.α.(αρθ. 18).

- Σήμανση των χώρων όπου διεξάγονται οι εργασίες και που προβλέπεται ή έχει διαπιστωθεί υπέρβαση της οριακής τιμής έκθεσης σε αμίαντο (αρθ. 19).

ΕΓΚ. 130115/2007 - Εγκύκλιος εφαρμογής π.δ. 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α/9.10.2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»


 • Η Υπουργική Απόφαση 21017/84/2009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο» περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- Προσωπικό των επιχειρήσεων αφαίρεσης κατεδάφισης αμιάντου (ΕΑΚ) (άρθ. 4)

- Αρμοδιότητες και καθήκοντα του τεχνικού υπευθύνου (άρθ. 5)

- Ελάχιστος μη εξαντλητικός τεχνικός εξοπλισμός (άρθ. 6)

- Ελάχιστα διαθέσιμα Μέσα Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων (άρθ. 7, παράρτ. IV)

- Εκπαίδευση του προσωπικού (άρθ. 8)

- Διενέργεια μετρήσεων - Διαχείριση αποβλήτων αμιάντου (άρθ. 9)

- Τήρηση στοιχείων (άρθ. 10, παράρτ. V)

- Βιβλίο καταχώρησης αποτελεσμάτων μετρήσεων (άρθ. 10 §2)

- Ατομικός ιατρικός φάκελος (άρθ. 10 §3)

- Βιβλίο προληπτικού ελέγχου και συντήρησης εξοπλισμού (άρθ. 10 §4)

- Διαδικασία αδειοδότησης  (άρθ. 11)

- Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής –Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων (άρθ. 12)

- Έλεγχος καλής λειτουργίας (άρθ. 13)

- Μέθοδος ανάλυσης υλικών που περιέχουν αμίαντο και τσιμέντο με σκοπό το χαρακτηρισμό τους ως αμιαντοτσιμέντο (παράρτ. Ι)

- Ελάχιστος τεχνικός εξοπλισμός των ΕΑΚ (παράρτ. ΙΙ)

- Ελάχιστος εξοπλισμός των ΕΑΚ για τη διενέργεια μετρήσεων της συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα των χώρων εργασίας (παράρτ. ΙΙΙ)

- Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας των ΕΑΚ (παράρτ. VI)

 • Η Υπουργική Απόφαση 15616/398/2010 «Διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης όλων όσων εμπλέκονται σε εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά. Οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, είδος, διάρκεια, δαπάνες εκτέλεσης, φορείς που διενεργούν τα προγράμματα εκπαίδευσης, διδακτέα ύλη, προσόντα των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, πιστοποιητικά που χορηγούνται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια» περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- Φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων (αρθ. 2)

- Χώροι εκτέλεσης προγραμμάτων (αρθ. 3)

- Ελάχιστο περιεχόμενο προγραμμάτων (αρθ. 4)

- Προσόντα εκπαιδευτών (αρθ. 5)

- Περιεχόμενο αιτήσεων - Διαδικασία έγκρισης - Λοιπές προϋποθέσεις (αρθ. 6)

- Έλεγχος εκτέλεσης προγραμμάτων - Κυρώσεις (αρθ. 7)

 • Η Υπουργική Απόφαση 8243/1113/1991 «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου» περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- Καθορισμός και μέτρα τήρησης των οριακών τιμών : (άρθ. 3)

- Οριακή τιμή για εκπομπές αμιάντου στην ατμόσφαιρα : (άρθ. 3 §3)

- Οριακή τιμή & μέτρα για εκπομπές αμιάντου στα υγρά απόβλητα : (άρθ. 3 §4)

- Υποχρεώσεις : (άρθ. 4)

- Μέθοδοι ανάλυσης & δειγματοληψίας : (άρθ. 5)

- Έλεγχοι : (άρθ. 6)

- Μέτρα για εργασίες κατεδάφισης : (άρθ. 7)

- Μέτρα για στερεά απόβλητα με αμίαντο : (άρθ. 8)

- Ανταλλαγή πληροφοριών : (άρθ. 9)

- Κυρώσεις : (άρθ. 11)

- Μέθοδος αναφοράς για τον έλεγχο της τήρηση της οριακής τιμής αιωρούμενων σωματιδίων στα υγρά απόβλητα : (παράρτ. Α)

- Μέθοδος αναφοράς για τον έλεγχο της τήρηση της οριακής τιμής σημειακών εκπομπών αμιάντου στην ατμόσφαιρα : (παράρτ. Β)

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τον Αμίαντο

 • Οδηγία 1983/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 1983 «για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ)».

 • Οδηγία 1983/478/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 1983 για πέμπτη τροποποίηση (αμίαντος) της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων

 • Οδηγία 1985/610/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για έβδομη τροποποίηση (αμίαντος) της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

 • Οδηγία 1987/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 1987 σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον αμίαντο.

 • Οδηγία 1991/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1991 «για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ)».

 • Οδηγία 1991/659/ΕΟΚ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 1991 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήση μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (αμίαντος).

 • Οδηγία 1999/77/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1999 για την έκτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (αμίαντος).

 • Οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2003, «για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας».

Created by Awapai    Powered by FlexWeb