Περιγραφή
Τίτλος Φάσης Γ:

Εξυγίανση - Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ - Κατασκευή ΧΥΤΑΜ

Προϋπολογισμός:
7,48 εκ €

Το έργο αφορά τις εργασίες αποκατάστασης στο εργοστάσιο παραγωγής μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο και χωρίζεται σε: Υποέργο Ι «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» και Υποέργο ΙΙ «Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου των ΜΑΒΕ - Κατασκευή ΧΥΤΑΜ».
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

 • Καθαρισμός των χώρων από αμίαντο
 • Καθαρισμός των χώρων από πετρελαιοειδή
 • Αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων στον ΧΥΤΑΜ
 • Κατασκευή ΧΥΤΑΜ
 • Αποκατάσταση με έργα διαμόρφωσης
 • Αποκατάσταση με έργα πρασίνου
 • Περιβαλλοντική παρακολούθηση.

Καθαρισμός των χώρων από αμίαντο
Περιλαμβάνει τον καθαρισμό από αμίαντο όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων, των επιφανειών πέριξ αυτών, του ρυπασμένου εδάφους, των διάσπαρτων εγκαταστάσεων στην περιοχή του έργου και του παλαιού οικισμού του προσωπικού.

Καθαρισμός των χώρων από πετρελαιοειδή
Περιλαμβάνει τον καθαρισμό από πετρελαιοειδή των εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και των διάσπαρτων ποσοτήτων που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο.

 

Αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων στον ΧΥΤΑΜ
Μετά τον καθαρισμό των ρυπασμένων χώρων, τα απόβλητα αμιάντου θα συσκευαστούν, θα αποθηκευτούν προσωρινά σε ειδικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης, και στην συνέχεια θα μεταφερθούν και θα αποτεθούν στον ΧΥΤΑΜ.

Κατασκευή ΧΥΤΑΜ
Εντός του χώρου του οικοπέδου των ΜΑΒΕ κατασκευάζεται Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αμιάντου (ΧΥΤΑΜ) στον οποίο θα αποτεθούν όλα τα επικίνδυνα απόβλητα αμιάντου. Ο ΧΥΤΑΜ θα έχει χωρητικότητα 20.000 m3 και έκταση 21,1 στρέμματα. Το έργο περιλαμβάνει: I. Διαμόρφωση και εργασίες εκμετάλλευσης του χώρου II. Έργα στεγανοποίησης της λεκάνης απόθεσης των απορριμμάτων III. Κατασκευή δικτύου συλλογής και διαχείρισης στραγγισμάτων IV. Έργα αποκατάστασης V. Σύστημα Ελέγχου διαρροών VI. Περίφραξη-σήμανση VII. Δεξαμενή πυρόσβεσης VIII. Η/Μ εξοπλισμό.

Αποκατάσταση με έργα διαμόρφωσης
Διαμορφώνονται και επικαλύπτονται με φυτική γη, χώροι του περιβάλλοντα οικοπέδου των ΜΑΒΕ.

Αποκατάσταση με έργα πρασίνου
Οι χώροι αποκαθίστανται με διάστρωση φυτικής γης και φυτεύσεις φυτών με το απαραίτητο αρδευτικό δίκτυο.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τίτλος Φάσης Β:
Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης

Προϋπολογισμός:
13,95 εκ €


Το έργο αυτό περιλαμβάνει τη σταθεροποίηση των Αποθέσεων με τη δημιουργία βαθμίδων, τη διαμόρφωση του Μεταλλείου, την τοποθέτηση και διάστρωση φυτικής γης σε αυτά και εν συνεχεία τη φύτευση τους με κατάλληλα, για την περιοχή, είδη φυτών. Με τις εργασίες αυτές οι αποκατεστημένες περιοχές καθίστανται ασφαλείς ως προς τον αμίαντο. Αναλυτικότερα:

 • Δημιουργία βαθμίδων στις αποθέσεις (επιφάνεια 433 στρ, κεκλιμένη επιφάνεια 488 στρ  εκσκ. 2,2 εκ m³)
 • Διαμόρφωση μεταλλείου & οριζόντιων επιφανειών (450 στρ)
 • Έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας 
 • Διάστρωση φυτικής γης (350.000 m³)
 • Φυτοτεχνική αποκατάσταση (360.000 δενδρύλλια, 150.000 μοσχεύματα, 630 κιλά σπόροι)
 • Αυτόματο αρδευτικό δίκτυο (μήκος 430 χιλιόμετρα)
 • Μέτρα ασφάλειας των κατασκευών
 • Μέτρα υγιεινής και προστασίας των εργαζομένων
Άποψη της περιοχής των ΜΑΒΕ. Στο κέντρο της φωτογραφίας φαίνεται η ήδη αποκατεστημένη
περιοχή ενώ αριστερά βρίσκονται περιοχές σε διάφορα στάδια αποκατάστασης Οι χώροι αποκατάστασης εντάσσονται στις εξής ενότητες:


Αποκατάσταση Αποθέσεων:
Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της αποκατάστασης των αποθέσεων του εργοστασίου (τμήμα Β’ οριζόντια επιφάνεια 102,1 στρ) καθώς και την αποκατάσταση των υπολοίπων αποθέσεων μέχρι αυτών του Μεταλλείου (τμήμα Γ’ οριζόντια επιφάνεια 330,8 στρ), καλύπτοντας συνολική οριζόντια επιφάνεια 432,9 στρ (κεκλιμένη διαμορφούμενη επιφάνεια 487,8 στρ). Η διαμόρφωση των πρανών των αποθέσεων γίνεται κατασκευάζοντας κύριες βαθμίδες πλάτους 8 ή 12 εκ. με κυρίαρχη μέση κλίση πρανών 1:2. Σε μικρή όμως έκταση για την διατήρηση υφιστάμενου στα ανάντη υψηλού δάσους, κατασκευάζονται μικρότερου ύψους πρανή με μέγιστη εσωτερική κλίση 1:1, όπου λαμβάνονται πρόσθετα αντιδιαβρωτικά μέτρα (σανιδοδέματα και κατάλληλες πυκνές φυτεύσεις)
Άποψη των εργασιών αποκατάστασης των Αποθέσεων. Οι Αποθέσεις αμιάντου απεικονίζονται με γκρι χρώμα


Άποψη των εργασιών αποκατάστασης των Αποθέσεων 

Άποψη των εργασιών αποκατάστασης των Αποθέσεων
Αποκατάσταση των οριζόντιων επιφανειών:
Περιλαμβάνει οριζόντιες επιφάνειες τόσο μέσα στα πατάρια του Μεταλλείου, ως διευρύνσεις αυτών, αλλά και σε μεγαλύτερες επιφάνειες εκτός των παταριών ή στα όρια του Μεταλλείου και έχουν συνολική επιφάνεια 257,9 στρ.
Άποψη των εργασιών αποκατάστασης των Οριζοντίων Επιφανειών
Αποκατάσταση του Μεταλλείου:
Περιλαμβάνει τις αποκαταστάσεις των κύριων δρόμων του Μεταλλείου (71,7 στρ) των παταριών εκμετάλλευσης του Μεταλλείου (117,5 στρ) και των υπόλοιπων χώρων του Μεταλλείου (πρανή και πατάρια χωρίς πρόσβαση). Στα πατάρια εκμετάλλευσης και στους κύριους δρόμους του Μεταλλείου, στις εξωτερικές και εσωτερικές ζώνες (85,9 στρ εκατέρωθεν των λωρίδων κυκλοφορίας) τοποθετείται φυτική γη και γίνεται φύτευση κατάλληλων ειδών. Οι λωρίδες κυκλοφορίες των παταριών και των ραμπών επιχώνονται με στείρα υλικά (61,8 στρ) και το κατάστρωμα των κύριων δρόμων κυκλοφορίας με κατάλληλα υλικά υπόβασης (45,8 στρ). Τέλος, στους υπόλοιπους χώρους του Μεταλλείου όπως τα πρανή και τα πατάρια χωρίς πρόσβαση τοποθετούνται διάσπαρτα μεμονωμένα δένδρα σε λάκκους επιχωμένους με φυτική γη (15.000 δένδρα).
Άποψη των εργασιών αποκατάστασης του Μεταλλείου

Created by Awapai    Powered by FlexWeb