Περιγραφή
Τίτλος Έργου:
Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης

Προϋπολογισμός:
13,95 εκ €


Το έργο αυτό περιλαμβάνει τη σταθεροποίηση των Αποθέσεων με τη δημιουργία βαθμίδων, τη διαμόρφωση του Μεταλλείου, την τοποθέτηση και διάστρωση φυτικής γης σε αυτά και εν συνεχεία τη φύτευση τους με κατάλληλα, για την περιοχή, είδη φυτών. Με τις εργασίες αυτές οι αποκατεστημένες περιοχές καθίστανται ασφαλείς ως προς τον αμίαντο. Αναλυτικότερα:

  • Δημιουργία βαθμίδων στις αποθέσεις (επιφάνεια 433 στρ, κεκλιμένη επιφάνεια 488 στρ  εκσκ. 2,2 εκ m³)
  • Διαμόρφωση μεταλλείου & οριζόντιων επιφανειών (450 στρ)
  • Έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας 
  • Διάστρωση φυτικής γης (350.000 m³)
  • Φυτοτεχνική αποκατάσταση (360.000 δενδρύλλια, 150.000 μοσχεύματα, 630 κιλά σπόροι)
  • Αυτόματο αρδευτικό δίκτυο (μήκος 430 χιλιόμετρα)
  • Μέτρα ασφάλειας των κατασκευών
  • Μέτρα υγιεινής και προστασίας των εργαζομένων
Άποψη της περιοχής των ΜΑΒΕ. Στο κέντρο της φωτογραφίας φαίνεται η ήδη αποκατεστημένη
περιοχή ενώ αριστερά βρίσκονται περιοχές σε διάφορα στάδια αποκατάστασης Οι χώροι αποκατάστασης εντάσσονται στις εξής ενότητες:


Αποκατάσταση Αποθέσεων:
Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της αποκατάστασης των αποθέσεων του εργοστασίου (τμήμα Β’ οριζόντια επιφάνεια 102,1 στρ) καθώς και την αποκατάσταση των υπολοίπων αποθέσεων μέχρι αυτών του Μεταλλείου (τμήμα Γ’ οριζόντια επιφάνεια 330,8 στρ), καλύπτοντας συνολική οριζόντια επιφάνεια 432,9 στρ (κεκλιμένη διαμορφούμενη επιφάνεια 487,8 στρ). Η διαμόρφωση των πρανών των αποθέσεων γίνεται κατασκευάζοντας κύριες βαθμίδες πλάτους 8 ή 12 εκ. με κυρίαρχη μέση κλίση πρανών 1:2. Σε μικρή όμως έκταση για την διατήρηση υφιστάμενου στα ανάντη υψηλού δάσους, κατασκευάζονται μικρότερου ύψους πρανή με μέγιστη εσωτερική κλίση 1:1, όπου λαμβάνονται πρόσθετα αντιδιαβρωτικά μέτρα (σανιδοδέματα και κατάλληλες πυκνές φυτεύσεις)
Άποψη των εργασιών αποκατάστασης των Αποθέσεων. Οι Αποθέσεις αμιάντου απεικονίζονται με γκρι χρώμα


Άποψη των εργασιών αποκατάστασης των Αποθέσεων 

Άποψη των εργασιών αποκατάστασης των Αποθέσεων
Αποκατάσταση των οριζόντιων επιφανειών:
Περιλαμβάνει οριζόντιες επιφάνειες τόσο μέσα στα πατάρια του Μεταλλείου, ως διευρύνσεις αυτών, αλλά και σε μεγαλύτερες επιφάνειες εκτός των παταριών ή στα όρια του Μεταλλείου και έχουν συνολική επιφάνεια 257,9 στρ.
Άποψη των εργασιών αποκατάστασης των Οριζοντίων Επιφανειών
Αποκατάσταση του Μεταλλείου:
Περιλαμβάνει τις αποκαταστάσεις των κύριων δρόμων του Μεταλλείου (71,7 στρ) των παταριών εκμετάλλευσης του Μεταλλείου (117,5 στρ) και των υπόλοιπων χώρων του Μεταλλείου (πρανή και πατάρια χωρίς πρόσβαση). Στα πατάρια εκμετάλλευσης και στους κύριους δρόμους του Μεταλλείου, στις εξωτερικές και εσωτερικές ζώνες (85,9 στρ εκατέρωθεν των λωρίδων κυκλοφορίας) τοποθετείται φυτική γη και γίνεται φύτευση κατάλληλων ειδών. Οι λωρίδες κυκλοφορίες των παταριών και των ραμπών επιχώνονται με στείρα υλικά (61,8 στρ) και το κατάστρωμα των κύριων δρόμων κυκλοφορίας με κατάλληλα υλικά υπόβασης (45,8 στρ). Τέλος, στους υπόλοιπους χώρους του Μεταλλείου όπως τα πρανή και τα πατάρια χωρίς πρόσβαση τοποθετούνται διάσπαρτα μεμονωμένα δένδρα σε λάκκους επιχωμένους με φυτική γη (15.000 δένδρα).
Άποψη των εργασιών αποκατάστασης του Μεταλλείου

Created by Awapai    Powered by FlexWeb